с. Варварівка. Варварівська школа

   

Статут


 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо -обдарувань, наукового Славгородської селищної радиі мовою, мовою відповідної національної меншини абодержавною мовою, брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

-  використовувати різні форми морального стимулювання та   матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством ;

-  задови, німецька мова– математичногоправо закладу освіти.

2.3.(програми).  Заклад освіти  здійснює  освітній   процес за денною формою навчання.

2.30 учнів осіб. У разі меншої кількоствчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

2.Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України ), і забезпечує(Орган місцевого самоврядування Відділ освіти Виконавчого комітету Славгородської селищної ради) групи продовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директоромшколизакладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі..

Для зарахування  здобувачів освіти  до закладу освіти  батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразку, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програмирозвитковим складником.

2.13.  Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти  відповідно дозаяву про перехід та письмовездобувачазакладу освіти заяву про вибуття  та копію або скановану2.17. Навчальний рікзакладу освітизакладахсрі реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.36. Вихованнявиховного процесу вна основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно -правових актах.

2.38. Заклад освіти відокремленийрелігійних організаційта обов’язки  навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-  індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-ь освіти;

-поважати  гідність,  права,  свободи  та  законні  інтереси  всіх  учасників  освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-